Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Contractgever: Loonhuis Software gevestigd te Zeewolde, Kamer van Koophandel: 664316170
Contractnemer: De contractuele wederpartij van Loonhuis Software die Loonhuisweb gebruikt.
Loonhuisweb: een web-based softwareapplicatie die de contractnemer in staat stelt bedrijfsgegevens welke onder Loonhuis Software berusten, op afstand langs elektronische weg te raadplegen.

Artikel 2 Duur van het contract

Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 Tarieven en betalingen

 1. De contractnemer is aan Loonhuis Software de overeengekomen eenmalige vergoeding(en) en het daarbij horende jaarlijkse servicecontract vergoeding(en) verschuldigd. Tenzij anders overeengekomen, worden de verschuldigde vergoeding(en) bepaald aan de hand van de op dat moment geldende tarieven.
 2. Het verschuldigde bedrag van de eenmalige vergoeding(en) en de jaarlijkse servicecontract vergoeding(en) zullen zo mogelijk vooraf worden gefactureerd door Loonhuis Software voor de volledige contractsperiode.
 3. De facturen worden per e-mail naar de contractnemer verzonden.
 4. De contractnemer verplicht zich de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen aan Loonhuis Software, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4 Tussentijdse contract wijzigingen m.b.t. basispakket

 1. Bij het tussentijds upgraden van het basispakket wordt er een nieuw contract opgemaakt. Het vernieuwde contract bevat een nieuwe ingangsdatum voor het basispakket en de al afgenomen extra opties.
 2. Het prijsverschil tussen de eenmalige vergoeding van het oude contract en het vernieuwde contract wordt direct in rekening gebracht. De daarbij horende jaarlijkse servicecontract vergoeding(en) van het basispakket en al in het verleden afgenomen extra opties worden direct voor de vernieuwde contractperiode van een jaar gefactureerd met daarin verrekend de al in rekening gebrachte vergoedingen van het oude basispakket en afgenomen extra opties.

Artikel 5 Tussentijdse contract wijzigingen m.b.t. extra opties

 1. Bij het tussentijds afnemen van extra opties wordt er een nieuw contract opgemaakt. Het vernieuwde contract bevat alleen een nieuwe ingangsdatum voor de nieuw afgenomen extra opties.
 2. Bij het tussentijds afnemen van extra opties zal de overeengekomen eenmalige vergoeding(en) direct worden gefactureerd. De daarbij horende jaarlijkse servicecontract vergoeding(en) m.b.t. de extra opties wordt direct gefactureerd tot einde contractperiode van het al reeds afgenomen basispakket.

Artikel 6 Toegang tot Loonhuisweb

 1. Loonhuis Software zal zich inspannen om Loonhuisweb gedurende zeven dagen per week en 24 uur per dag operationeel te houden, behoudens de tijd die benodigd is voor preventieve onderhoudswerkzaamheden en wijzigingen.
 2. Loonhuis Software behoudt zich het recht voor de toegangstijden en de specificaties van de Loonhuisweb-server te wijzigen indien daar gerede aanleiding toe is.
 3. Preventieve onderhoudswerkzaamheden en wijzigingen als bedoeld in het tweede lid, zullen tijdig aan de contractnemer worden gemeld.

Artikel 7 Verplichtingen van Loonhuis Software

 1. Loonhuis Software zal alle maatregelen treffen om de goede werking en continuïteit van Loonhuisweb zoveel mogelijk te garanderen.
 2. Indien de contractnemer melding maakt van een storing, is Loonhuis Software gehouden zich in te spannen deze storing zo spoedig mogelijk te doen wegnemen.
 3. Loonhuis Software zal de technische en organisatorische maatregelen treffen die redelijkerwijs van haar kunnen worden gevergd om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de contractnemer zonder diens toestemming ter kennis of in handen van derden komt.
 4. Loonhuis Software zal zorg dragen voor het maken van back-ups, en daarbij een back-up historie van veertien dagen hanteren.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Loonhuis Software is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van technische storingen bij, of de niet nakoming van verplichtingen door, derden van wie Loonhuis Software zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
 2. Loonhuis Software is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onbereikbaarheid of disfunctioneren van de Loonhuis Software server.
 3. Loonhuis Software is niet aansprakelijk voor het verlies van de door de contractnemer ter beschikking gestelde data.
 4. Loonhuis Software is niet aansprakelijk voor de uitkomsten die de software oplevert, de contractnemer zal de uitkomsten zelf altijd moeten beoordelen.

Artikel 9 Verplichtingen van contractnemer

Het is de contractnemer niet toegestaan om, al dan niet door technische kunstgrepen, te bevorderen of toe te laten dat er een basispakket of opties worden geactiveerd en of gebruikt terwijl de contractnemer daar op dat moment niet voor heeft betaald.

Artikel 10 Telecommunicatiefaciliteiten

De contractnemer is zelf verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de benodigde telecommunicatiefaciliteiten en de daarbij behorende kosten komen voor rekening van de contractnemer.

Artikel 11 Opzegging

 1. Partijen kunnen de overeenkomst uitsluitend opzeggen tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.
 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en te worden ondertekend door contractnemer.
 3. Na het eindigen van de overeenkomst is Loonhuis Software bevoegd de data van contractnemer welke onder haar berusten, te verwijderen en te vernietigen.

Artikel 12 Overdracht contract

Het is de contractnemer zonder voorafgaande toestemming van Loonhuis Software niet toegestaan om de overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen.

Artikel 13 Privacy en persoonsgegevens

In het Privacybeleid vindt u belangrijke informatie over de persoonsgegevens die Loonhuis Software verwerkt, waarom en hoe lang conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 14 Beveiliging en geheimhouding

 1. Loonhuis Software verwerkt ten behoeve van contractnemer op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze data binnen het kader van de tussen Loonhuis Software en contractnemer gesloten overeenkomst.
 2. Loonhuis Software mag de data van contractnemer niet beschikbaar of openbaar maken aan derden, tenzij Loonhuis Software en contractnemer dit incidenteel of volgens de door hen gesloten overeenkomst met elkaar hebben afgesproken.
 3. Loonhuis Software neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen welke, gezien de huidige technische mogelijkheden in alle redelijkheid in verhouding staan tot de daarbij behorende kosten en de aard van de te verwerken data, ter bescherming van de persoonsgegevens tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.
 4. Iedere medewerker van Loonhuis Software is verplicht tot geheimhouding van data welke door contractnemer aan hem/haar beschikbaar is gesteld.

Artikel 15 Rolverdeling en aansprakelijkheid

 1. Contractnemer, met wie Loonhuis Software een overeenkomst heeft gesloten, draagt de verplichtingen van de eigenaar van de data en Loonhuis Software de verplichtingen van de verwerker van de data in verband met de meldplicht datalekken.
 2. Contractnemer staat qua inhoud van de data naar Loonhuis Software garant dat het gebruik en de verwerking ervan geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
 3. Contractnemer vrijwaart Loonhuis Software voor aanspraken van derden van wie data is geregistreerd of wordt verwerkt met betrekking tot persoonsregistratie waar contractnemer op grond van de wet verantwoordelijk voor is.
 4. Loonhuis Software deelt aan contractnemer toegangsgegevens uit en mag deze toegangsgegevens wijzigen als daar noodzaak toe is.
 5. Contractnemer is verantwoordelijk om de van Loonhuis Software ontvangen toegangsgegevens en eventueel zelf aangemaakte wachtwoord vertrouwelijk te behandelen.
 6. Loonhuis Software draagt geen aansprakelijkheid voor schade en/of kosten ten gevolge van gebruik of ongeoorloofd gebruik van toegangsgegevens.

Artikel 16 In geval van een datalek

 1. Loonhuis Software meld een datalek binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
 2. Loonhuis Software doet na ontdekking van een datalek zo snel mogelijk melding aan contractnemer indien in alle redelijkheid het vermoeden bestaat dat het datalek nadelige gevolgen zal hebben voor de bescherming van de ingevulde persoonsgegevens van één of meerdere betrokkenen.
 3. Loonhuis Software neemt zo snel mogelijk maatregelen om nadelige gevolgen van het datalek te beperken of te herstellen, voor zover dit wat betreft mogelijkheden in alle redelijkheid van Loonhuis Software mag worden verwacht.
 4. Loonhuis Software meldt in ieder geval aan contractnemer de aard van het datalek en de maatregelen die Loonhuis Software gaat nemen of heeft genomen om de gevolgen van het datalek te verhelpen en/of te beperken.