Privacybeleid

Bij Loonhuis Software doen we er alles aan om uw privacy en die van uw werknemers te beschermen zodat u met een gerust hart onze software kunt gebruiken. Ons privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Loonhuis Software kan persoonsgegevens over u en uw werknemers verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Loonhuis Software, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Loonhuis Software verstrekt. Met verwerken bedoelen wij: deze gegevens worden opgeslagen in ons systeem om vervolgens getoond te kunnen worden in onze web-based softwareapplicatie.

Loonhuis Software kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Werknemers ID-nummer
  • Voor- en achternaam
  • Functie
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Contract ingangsdatum
  • Contracturen
  • Huidig brutoloon
  • Loonschaal

Doel verwerken van deze persoonsgegevens

Met uitzondering van de bedrijfsnaam, geboortedatum en e-mailadres zijn de overige persoonsgegevens noodzakelijk voor het berekenen van de beloningen en het tonen van de juiste uitkomst in de rapporten. Onze klanten en geïnteresseerden worden per mail op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen Loonhuis zoals updates, wijzigingen, aanbiedingen en/of sturen wij onze nieuwsbrief.

Hoe lang Loonhuis Software uw gegevens bewaart

Loonhuis Software bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens, zoals e-mailadressen, van potentieel klanten worden net zolang opgeslagen tot dat zij zelf de beslissing nemen deze te willen verwijderen. Dit kan worden doorgegeven door een mail te sturen naar info@loonhuis.nl, waarna de persoonsgegevens worden verwijderd uit het databestand.

Delen met anderen

Loonhuis Software verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Loonhuis Software worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Loonhuis Software gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@loonhuis.nl. Loonhuis Software zal zo snel mogelijk, maar binnen uiterlijk binnen drie weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Loonhuis Software neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Loonhuis Software maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wat is SSL?

SSL wordt door miljoenen websites gebruikt voor de beveiliging van de internetverbinding, zoals online aankopen, financiële transacties of het versturen van persoonsgegevens. Hierdoor zal alle informatie tijdens het transport vertrouwelijk blijven en niet leesbaar zijn door derden.
Websites die over deze beveiliging beschikken zijn herkenbaar aan het gesloten slotje en de https:// in de adresbalk. Zo ziet u dit bijvoorbeeld op de inlogpagina van uw bank. Voor een SSL verbinding is een SSL Certificaat noodzakelijk.

In geval van een datalek

Bij een datalek zal Loonhuis Software dit binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daarnaast zal aan betrokkenen mede gedeeld worden dat er sprake is geweest van een inbreuk in verband met persoonsgegevens. Tevens neemt Loonhuis Software direct maatregelen om de datalek te stoppen en in vervolg te voorkomen.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken gaat u er mee akkoord dat Loonhuis Software niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door Loonhuis Software.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Loonhuis Software. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Loonhuis Software kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Loonhuis Software geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Auteursrecht

De website (www.loonhuis.nl) is eigendom van Loonhuis Software. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan Loonhuis Software of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Loonhuis Software. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Loonhuis Software worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.